O projektu

SPLOŠNO O PROJEKTU

Projekt je umeščen v regijo NUTS SI033 v okviru Uredbe komisije (EU) št. 868/2014 z dne 8. avgusta 2014 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), ki je upravičena do sredstev iz Kohezijskega sklada glede na Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014–2020 in Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (OP 2014-2020).

Za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Koroške regije 2014–2020 sta se ministrstvo in Razvojni svet dogovorila za izvedbo prioritetnih projektov. Projekt je umeščen v Dogovor za razvoj Koroške regije za obdobje 2014–2020 kot eden izmed prioritetnih projektov.

Občina je v oktobru 2018 sprejela investicijski program. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad so 15. januarja 2019 izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)«.

Občini Prevalje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 5. aprila 2019 izdalo sklep o sofinanciranju operacije v višini 3.872.135,40 EUR (delitev med EU in državo v razmerju 80 : 20).

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8136 Prevalje v občini Prevalje bo izvedena s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Prevalje. Gre za aglomeracijo z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Na območju mesta Prevalje se bo saniral, dogradil in na novo izgradil kanalizacijski sistem. Glavni kanali/kolektorji bodo zgrajeni kot mešan kanalizacijski sistem. To pomeni, da bodo v enem kanalu skupaj padavinske in sanitarne odpadne vode. Zasnovo takega omrežja je pogojeval obstoječi kanalizacijski sistem v mestu Prevalje. Na že obstoječem sistemu je treba iz javne kanalizacije izločiti zaledne vode in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. Ker je obstoječi kanalizacijski sistem neustrezen, ga je treba regulirati. Težiti je treba k delno mešanemu sistemu, ki omogoča sistematično izločanje čistih padavinskih voda iz sistema, kar pomeni cenejše in boljše delovanje čistilne naprave.

V okviru projekta bo izgrajeno naslednje:

 • 5.353 m kanalov za odpadno vodo;
 • 2 razbremenilnika;
 • 4 črpališča;
 • ČISTILNA NAPRAVA (7.000 PE).

CILJ INVESTICIJE

Splošni cilj:

 • zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ur. l. RS, št. 263, str. 911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. december 2008 in 31. december 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE.

 

Specifični cilji:

 • v okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju mesta Prevalje s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Z realizacijo tega cilja bo dosežena 98,98-odstotna priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja v aglomeraciji ID 8136 Prevalje;
 • zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje ČN;
 • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva.

FINANCIRANJE PROJEKTA in IZVAJANJE DEL

PREDMET PROJEKTA VREDNOST IZVAJALEC
KANALIZACIJA 3.109.005,08 EUR brez DDV
 • vodilni partner: HIS, d. o. o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana…
 • partner: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj in
 • partner: KOSTE, d. o. o., Glavni trg 30, Slovenj Gradec.
 • podizvajalci:  SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190a, 2390 Ravne na Koroškem; GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina; VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje
ČISTILNA NAPRAVA PREVALJE 2.485.799,93 EUR brez DDV
 • partner: ESOT-INVEST, d. o. o., Kersnikova 21, Celje
 • partner: GIC GRADNJE, d. o. o., Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina
 • podizvajalci:  HASLAUER d.o.o., Ulica Matevža Haceta 11, 3000 Celje; MGing, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
GRADBENI NADZOR 59.800,00 EUR brez DDV
+15.000,00 EUR brez DDV
74.800,00 EUR brez DDV
 • PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8,  Maribor.
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 16.530,00 EUR brez DDV
 • ALTIUS, d. o. o., Čučkova ulica 5,  Ptuj.
OSTALI STROŠKI PROJEKTA 914.913,11 EUR brez DDV  
Skupna vrednost projekta 6.601.048,12 EUR brez DDV
Od tega prispevajo :  
EU sredstva 3.097.708,32 EUR brez DDV
Sredstva Republike Slovenije 774.427,08 EUR brez DDV
Sredstva Občine Prevalje 2.728.912,72 EUR brez DDV
VODJA PROJEKTA: BERNARDA GRADIŠNIK, JKP Log d.o.o. in OBČINA PREVALJE
KOORDINATOR PROJEKTA: MARJETICA TASIČ BUKOVEC, JKP LOG d.o.o.