Pogosta vprašanja

Kdo je izvajalec gradbenih del in kdo opravlja nadzor?

Izvajalci gradbenih del in nadzora po posameznih skopih so naslednji:

  • izgradnja kanalizacijskega sistema – izvajalec gradbenih del je HIS, d. o. o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, ki kot vodilni partner nastopa skupaj s partnerjema GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj in KOSTMANN, d. o. o., Glavni trg 30, 2380 Slovenj Gradec;
  • izgradnja čistilne naprave Prevalje – izvajalec gradbenih del je ESOT-INVEST, d. o. o., Kersnikova 21, 3000 Celje kot vodilni partner v skupnem nastopu z GIC GRADNJE, d. o. o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, ki nastopa s podizvajalcem HASLAUER, d. o. o., Ulica Matevža Haceta 11, 3000 Celje;
  • storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: Sklop 2 (Občina Prevalje) opravlja podjetje PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.

Kje lahko pridobim informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo?

Informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo lahko pridobite na spletni strani Občine Prevalje (www.prevalje.si) in na spletni strani projekta.

Kaj je aglomeracija?

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da sta mogoča zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

Kaj je ID aglomeracije?

ID aglomeracije je  identifikacijska številka aglomeracije.

Kaj je PE?

PE je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kaj je prepovedano odlagati ali spuščati v javno kanalizacijo?

V kanalizaciji se pojavljajo snovi, ki vanjo ne spadajo in povzročajo motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. V tabeli so prikazani odpadki, ki ne spadajo v kanalizacijo, in načini, kako ravnati z njimi.

Ali je priklop na javno kanalizacijo obvezen in kdo krije strošek hišnega priključka?

Priklop na javno kanalizacijo je določen v skladu z Odlokom o javni kanalizaciji v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 28/2002) in Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni kanalizaciji v Občini Prevalje (UGSO, št. 40/2014).