Izgradnja kanalizacijskega sistema

V aglomeraciji Prevalje je v izvajanju investicija v:

  • sanacijo,
  • dograditev in
  • novo zgrajen kanalizacijski sistem.

 

V mestu Prevalje bodo glavni kanali/kolektorji zgrajeni kot mešan kanalizacijski sistem. Zasnovo takega omrežja je pogojeval obstoječi kanalizacijski sistem. Na že obstoječem sistemu bomo iz javne kanalizacije izločiti zaledne vode in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. Ker je obstoječi kanalizacijski sistem neustrezen, ga bomo rekonstruirali. To omogoča sistematično izločanje čistih padavinskih voda iz sistema, kar pomeni tudi cenejše in boljše delovanje ČN.

V okviru projekta je bil izdelan hidravlični izračun, iz katerega izhajajo predvidene tehnične rešitve potrebnih novogradenj. Vsi mešani projektirani kanali (DN 500 do 1400) so povečani, saj je bil sedaj sistem hidravlično poddimezioniran, kar se je kazalo predvsem ob deževju (poplavljene kleti ipd.). Kanalizacijski sistem je običajno poplavljen že v zgornjem delu na območju Starih sledi in Nicine (npr. kanalizacija pri Leškem mostu). V celotnem delu proti lokaciji čistilne naprave bomo obstoječe izpuste v reko Mežo ukinjali, zaradi česar se povečujejo dimenzije določenih odsekov kanalizacije, predvsem pa glavni kolektor pred čistilno napravo.

Vsi ločeni kanali na periferiji (DN 200, 250) so predvideni zaradi priključevanja novih objektov, ločevanja sistema in poplav. Po končanju del bodo razbremenilni kanali namenjeni le razbremenitvi v primeru visokih vod, ne pa več kot preliv kanalizacije v reko Mežo.

Aglomeracija Prevalje (priključenost na odvajanje in čiščenje):

Cilj projekta po aglomeraciji – priključenost na odvajanje in čiščenje Aglomeracija ID 8136 Prevalje Velikost aglomeracije (PE) Obstoječe stanje (PE) – 31. 12. 2017 Prihodnje stanje (PE) – leto 2023 Dodatni priključeni (PE)
Odvajanje odpadne vode
PE prebivalci 4.412 4.121 4.350 229
PE storitve (šolstvo, vrtci itd.) 97 97 97 0
PE podjetja 1.596 1.596 1.596
PE skupaj 6.105 5.814 6.043 229
% priključenosti 95,23 % 98,98 %
Čiščenje odpadne vode
PE prebivalci 4.412 0 4.350 4.350
PE storitve (šolstvo, vrtci itd.) 97 0 97 97
PE podjetja 1.596 0 1.596 1.596
PE skupaj 6.105 0 6.043 6.043
% priključenosti 0,00 % 98,98 %