Izgradnja čistilne naprave Prevalje

Predvidena je gradnja zaprte čistilne naprave s tehnologijo SBR s simultano aerobno stabilizacijo za 7.000 PE. Tehnologija SBR bo uporabljena v dveh pokritih bazenih, vsi postopki pa bodo avtomatizirani. Predvidena sta pokritje vseh bazenov z AB-ploščo (z revizijskimi odprtinami iz poliestrskih plošč) ter filtracija celotne količine zraka tehnoloških prostorov v objektu in bazenov na fizikalno-kemičnem filtru.

Predvideni objekti v okviru ČN: upravna stavba, mehansko predčiščenje, biološki reaktor – bazen SBR, zalogovnik blata, merilno mesto, zunanja ureditev ČN. Pri tehnologiji SBR se blato gravitacijsko poseda in se tako loči zgornja plast čiste vode.

V razpisni dokumentaciji smo imeli zelo ostro zahtevo glede smradu, ki je običajno v javnih naročilih za čistilne naprave ni. S tem smo postavili kriterij, ki ga mora izvajalec pri izvedbi upoštevati in tako zagotoviti, da do smradu pri obratovanju ČN v okolje ne bo prihajalo.

Vsi prostori bodo zaprtega tipa, znotraj prostorov pa bodo vsi prostori, ki so potencialni izvor smradu, odsesovani. Odsesan zrak se bo vodil v okolico preko kemično-fizikalnega filtra (KF-filter), katerega funkcija je zmanjševanje ravni neprijetnih vonjav na dopustno mejo. Zaradi preprečevanja emisij smradu v okolje bodo bazeni SBR ter zalogovnik blata pokriti.

Za vse objekte na območju občine Prevalje, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijo, se bo na čistilni napravi prevzemalo komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav ter opravljalo praznjenje greznic in odvoz blata.

Območje čistilne naprave bo ustrezno pozelenjeno in zasajeno z drevesi. Občanom je tako zagotovljeno, da se bo ČN s svojo umestitvijo čim bolj učinkovito vključila v urbano okolje.

CČN (centralna čistilna naprava) Prevalje bo namenjena čiščenju komunalne odpadne vode naselij Prevalje in Leše ter preostalih krajev občine, ki so ali pa še bodo imele male čistilne naprave. Očiščena odpadna voda se bo po čiščenju na čistilni napravi Prevalje stekala v reko Mežo.