Zadnje objave

Zaključek projekta izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Prevaljah

Prevalje, 18. oktobra 2022 Na današnji zaključni novinarski konferenci projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: Sklop 2 (OBČINA PREVALJE)« je pridobitve in pozitivne vplive na okolje predstavil župan Občine Prevalje, dr. Matic Tasič. Projekt, katerega vrednost znaša 6,6 milijonov evrov, je eden največjih okoljskih projektov v Občini Prevalje v zadnjih letih in prinaša številne pozitivne posledice za okolje z zagotavljanjem odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi Prevalje. Vse to bo zagotovilo pogoje za bolj zdravo in čistejše okolje.

Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega sistema s strani države je bil pridobljen v letu 2019, ko so se začela izvajati tudi gradbena dela. Celotna investicija ob koncu projekta znaša 6.601.048,12 EUR brez DDV. Država in EU bosta k izvedbi projekta prispevala več kot 80 %. Projekt se je izvajal v dveh sklopih, izgradnja kanalizacijskega sistema in izgradnja čistilne naprave Prevalje.

Župan Občine Prevalje, dr. Matic Tasič, je povedal, da je ob zaključku projekta zadovoljen, tudi z učinki projekta: »Gre za čiščenje odpadnih voda v Porečju reke Meže, aglomeracije Prevalje. Z uresničitvijo tega projekta je dosežena več kot 98 % priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo. Od poskusnega obratovanja čistilne naprave in od rednega obratovanja naprej bo Meža od Prevalj naprej tekla bistveno čistejša kot je v preteklosti, ko je bila fekalna kanalizacija speljana v reko Mežo.«

V sklopu projekta je bila zgrajenih približno 5 km kanalov za odpadno vodo, 2 razbremenilnika, 4 črpališča odpadne vode in izgradnja čistilne naprave (7.000 PE).

»Čistilna naprava in kolektorski sistem delujeta v skladu s projekti in načrti. Izvajalci so se držali terminskih planov, tako da bistvenih težav ni bilo. Glavnina del je končana«, je povzel župan Prevalj, dr. Matic Tasič.

Zagon čistilne naprave se je začel, na podlagi izdane odločbe Upravne enote Ravne na Koroškem o začetku poskusnem obratovanju,  8. 11. 2021. Poskusno obratovanje, ki je predvideno za obdobje enega leta, je namenjeno testiranju in monitoringu čistilne naprave ter pripravi in uvajanju Upravljalca na redno obratovanje.
Upravljalec čistilne naprave bo Javno komunalno podjetje LOG.

Investicija v izgradnjo kanalizacije znaša 3.109.005,08 EUR brez DDV in 2.485.799,93 EUR brez DDV za izgradnjo čistilne naprave. Vodilni partner izgradnje kanalizacijskega sistema je HIS, d. o. o., s partnerjema Gorenjska gradbena družba, d. d., in Kostmann, d. o. o. Partnerja izgradnje čistilne naprave sta Esot-Invest, d. o. o., in Gic gradnje, d. o. o., s podizvajalcem za projektiranje Haslauer, d. o. o.
Obveščanje javnosti izvaja podjetje Altius d. o. o., medtem, ko je bilo za nadzor izbrano podjetje Proplus d. o. o.
Projekt vodi Javno komunalno podjetje LOG, pri katerem je vodja projekta ga. Bernarda Gradišnik, koordinatorka pa ga. Marjetica Tasič Bukovec.

 

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.