Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, avgust 2020

Pripravljalna dela – Izvedlo se je čiščenje gradbišča, zakoličba objekta in komunalnih vodov, sondažni izkop dveh vrtin in zabijanje zagatnih sten za bazenski del.

Dostop do naprave – Izvedla se je zakoličba ceste in komunalnih vodov, Izvedel se je strojni izkop do kote polaganja zaščitnih cevi za telekom in NN dovod ter cevi za dvodo pitne vode. Po končani izvedbi komunalnih vodov se je cesta zasipala z materialom za izvedbo spodnjega ustroja cestišča

Oskrba s pitno vodo – Izvedel se je izkop za nov dovod pitne vode, položila se je cev PE 110 za pitno vodo z zasipom in zaščitnim trakom. Izvedel se je vodomerni jašek in montirali so se elementi v vodomernem jašku.

Dovod telekomunikacijskega kabla – Izvedel se je izkop za nov dovod telekomunikacijskega kabla. Položila se je gibljiva zaščitna cev in vemsni jaški z zasipom in zaščitnim trakom (slika zgoraj).

Dovod električne energije – Izvedel se je izkop za nov dovod NN kabla. Položila se je gibljiva zaščitna cev in vmesni jaški z zasipom in zaščitnim trakom. Uvlekel se je kabel in postavila priključna merilna omarica.

Zemeljska dela za bazenski del (SBR bazeni, kontaktni bazen, zgoščevalec in merilnik pretoka – Izvajala so se zemeljska dela na bazenskem delu