Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, april 2020

Kanal K3 – cesta Ob Meži

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do aprila 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 177,96 m od skupne dolžine 973,10 m.

 

Kanal C – Pod gonjami mimo TC Eurospin in Kanal W – cesta do čistilne naprave

Na trasi kanalizacije CR in C je bilo v aprilu vgrajenih 31,81 m AB cevi DN 1200 in ter 7,61 m AB cevi DN 1400. Zaradi gostote inštalacij je povečana količina ročnega izkopa. Kanal je bilo potrebno vgrajevati pod SN vodi, ob trasi je bilo potrebno delno porušiti meteorno kanalizacijo. Izkop in vgrajevanje z utrjevanjem se je varovalo z jeklenimi opaži. Deloma se je izkop izvajal v zemljini IV. ktg. Zaradi koronavirusa je bila motena dobava materiala – dobava AB cevi in jaškov ter črpalnih jaškov, ravno tako je bilo onemogočena vrnitev na gradbišče delavcem tujih držav.

Na CR se je izvedla prestavitev plinovoda.

Vgrajenih je 74,38 m armirano betonskih cevi DN 500.

Na trasi C so bila s strani Elektro Celje zaustavljena dela. Obstoječi elektrokablovod se nahaja v območju novega fekalnega kanala. Za nadaljevanje izgradnje fekalnega kanalizacijskega sistema je potrebno izvesti prestavitev obstoječih kablovodov.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do aprila 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 197,57 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 281,04 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

Kanal BA – Stražišče–Hvali

Kanalizacije BA je izvedena od jaška 4 do jaška 8. Izvedel se je podboj z uvlekom cevi pod železniško progo. Zaradi strmega terena je bil povečan ročni izkop, izvajalo se je sidranje cevi in jaškov. Po končanih delih so se fino splanirale tranvnate površine. Izvedena je kanalizacija v dožini 383,91 m’. Zaradi koronavirusa in posledično dobave materiala so se dela prekinila. Izvedlo se je 5 jaškov za hišne priključke.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BA (do aprila 2020): izgradnja kanala v dolžini 393,91 m od skupne dolžine 515,60 m.

 

Kanal BB

Izvedel se je podboj z uvlekom cevi pod železniško progo ter urejanje prekopane brežine. Zaradi koronavirusa in posledično dobave materiala so bila dela prekinjena.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BB (do aprila 2020): izgradnja kanala v dolžini 119,83 m od skupne dolžine 205,14 m.

Kanal D – Nicina pri Brančurniku–Trobas–vrtnarija Pori

Izvedeno je prečenje tehnološkega voda železarne Ravne na Koroškem.

Ugotovilo se je, da je v sklopu regionalne ceste že obstoječ podboj. Preverja se ustreznost že izvedenega podboja in se ob ustreznih dimenzijah in niveletah obstoječega podboja, le ta uporabi.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala D (do aprila 2020): izgradnja kanala v dolžini 337,28 m od skupne dolžine 559,20 m.

Prevalje P-1– dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek
Prevalje P-2– dobavljen je armirano betonski črpalni jašek
Podvrtavanje– izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se preverja ustreznost obstoječega podboja.
Odcepi za hišne priključke– se izvajajo v sklopu posameznih tras